خداحافظی مایک رستم پور از بسکتبال ؛‌ ماجرا چیست؟

خداحافظی مایک رستم پور از بسکتبال جامعه بسکتبال ایران را در شوک فرو برده است. او…